Välkommen

Philip Bäckmo
Psykoterapi & Handledning i Växjö

För dig som är intresserad av fördjupad självkännedom, eller befinner dig i en svår livssituation så kan psykoterapi vara ett alternativ. Eller kanske är ni ett par som behöver hjälp att komma vidare med er relation. Eller så är du i ett människovårdande yrke och söker handledning. Oavsett så är du välkommen att läsa mer om mina tjänster nedan.

© Philip Bäckmo. All rights reserved.

Psykoterapi - med fokus på dina livsfrågor och relationer

Att gå i psykoterapi kan innebära många olika saker. Det är dina behov och önskemål som står i fokus, varför din feedback blir helt avgörande för terapins effektivitet. En del söker terapi för att de vill bli av med specifika symtom, som ångest och depression, medan andra söker terapi för att de vill växa som människa. Många söker för både och eftersom växande ofta hänger ihop med våra problem och utmaningar.

Jag ser psykoterapi som ett samarbete där vi tillsammans hittar formen som passar dig bäst. Jag har en bred utbildning med olika psykoterapiformer som inslag och strävar alltid efter att hitta ett arbetssätt som fungerar för oss båda. Det innebär att jag arbetar integrativt med tekniker från psykodynamisk psykoterapi, existentiell psykoterapi och kognitiv psykoterapi, men mitt grundläggande perspektiv hämtar jag från den humanistiska filosofin. Den betonar människans konstruktiva möjligheter, inneboende potential och förmåga till utveckling. Generellt kan man säga att jag är en aktiv terapeut och tror på betydelsen av en äkta, varm och jämlik terapeutisk relation, att formulera mål, aktivitet mellan sessionerna och gemensam reflektion.

Om mig

Sedan 2007 har jag arbetat med terapi och är legitimerad psykoterapeut med grundutbildning i psykologi (fil. kand. psykologi), ekonomi (fil. mag ekonomi) och filosofi (fil.kand filosofi).

Jag har psykoterapeutexamen med relationell integrativ inriktning (med inslag av både psykodynamisk terapi och KBT). Jag är dessutom diplomerad psykosyntesterapeut, utbildad vid Psykosyntesakademin i Stockholm (en transpersonell psykoterapi) där jag också är verksam som lärare och handledare. Utöver detta har jag vidareutbildat mig i existentiell terapi och vägledning. Jag är även utbildad handledare- och lärare i psykoterapi.

Jag är certifierad utbildare i John Gottmans "7 principles program" för relationsutveckling, samt certifierad mindfulnessinstruktör.

Mitt arbetssätt utgår från en humanistisk filosofi där varje människa ses som fri och ansvarig för sina val, auktoritet i sitt eget liv och att upplevelsen av mening och goda relationer är nära förknippade med att leva väl.

Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt och handledning på regelbunden basis.

Utöver att arbeta som psykoterapeut så skriver jag och har publicerat två böcker och deltagit i en antologi om läkande samtal. En tredje bok är på väg.

Jag bor utanför Växjö tillsammans med min familj.

Välkommen till ett första, förutsättningslöst och utforskande, samtal.

Philip Bäckmo

Parterapi kan vara ett sätt att stärka er vänskap, kommunikation och passion

I parsamtal/parterapi så är relationen mellan er i fokus och de eventuella hinder och svårigheter som skapar problem. Men parterapi handlar också om att se och uppskatta varandras förtjänster och positiva sidor. Kanske upplever ni att ni "sitter fast" och inte utvecklas, kanske brottas ni med återkommande destruktiva konflikter. Eller så är ni ett par som vill stärka och fördjupa er relation med hjälp av parterapi eller parsamtal.

Parterapi handlar om att ni får en möjlighet att reflektera tillsammans över gemensamma behov och önskad utveckling.

Grunden för det arbete vi utför vilar på ett ömsesidig förtroende och tillit. Det innebär att min roll som terapeut aldrig är att ge den ena parten "rätt" och ge den andra skulden, utan snarare att försöka underlätta ömsesidig förståelse, försoning om så krävs och förändring av dysfunktionella beteenden.

Mellan våra träffar får ni ofta en uppgift att arbeta med som par. Det kan handla om att etablera bättre kontakt i vardagen, processa gräl mer effektivt, minska förekomsten av konflikter eller något annat som vi pratat om i terapin.

Jag har grundläggande utbildning i John Gottmans metod och teori för parterapi, vilken vilar på över 40 års forskning, är godkänd användare av analysinstrument (se nedan) samt certifierad utibldare i Gottmans forskning om hållbara relationer. Gottman anses av många som den ledande forskaren inom området parterapi och relationer.

För de par som är intresserade så är det möjligt att genomföra en initial "analys" av relationen genom att svara på ett antal frågor i ett av John Gottmans forskningsbaserade instrument. Testet kan än så länge enbart göras på engelska. Resultatet är en bild av var er relation befinner sig på en slags hälsoskala. Underlaget från analysen går vi igenom tillsammans och pratar om vid våra träffar och kan ge uppslag till vad ni bör göra, tänka på och förändra.

Du får gärna kontakta mig för att undersöka om parterapi/parsamtal passar just er som par.

Philip Bäckmo

Kontakt

Min mottagning finns på Kronobergsgatan 2, 352 33, Växjö.
070 777 10 37 (använd e-post/kontaktformulär nedan i första hand). Alternativt direkt till:
terapi.backmo @ gmail.com

Tack för ditt meddelande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vestibulum risus sit amet lectus condimentum, ac fermentum nibh ullamcorper magna.

Philip Bäckmo

Mer om terapi

Existentiella frågeställningar, svåra barndomsupplevelser eller arbete med att frigöra och använda kreativa resurser kan vara teman i en terapi. Andra exempel på vad som kan rymmas är längtan efter ökad känsla av mening, strävan att känna tillit till den egna förmågan och viljan att skapa djupa varaktiga relationer. Innehållet i en terapi kan vara väldigt varierande, men utgångspunkten är ofta en känsla av att inte komma vidare i livet på egen hand.

I min erfarenhet hänger ofta symtom som depression och ångest samman med hur vi lever våra liv och därför behöver en terapi vanligen gå bortom ett snävt symptomfokus och även inkludera frågor om mening, val, drömmar, begränsningar, relationer, arbete, vänner, fysisk hälsa - livet helt enkelt.

Psykolog, psykoterapeut eller psykiater? Konsten att välja rätt terapeut.

Det finns många olika titlar på olika sorters terapeuter. Du kan läsa mer om konsten att hitta rätt terapeut här.

En psykolog har läst psykologprogrammet på universitetet, en psykiater är en läkare med specialistutbildning i psykiatri (och kan skriva ut medicin) medan en psykoterapeut kan ha varierad grundutbildning (t ex psykolog, läkare, socionom eller beteendevetare) har en specialistutbildning i samtalsbaserad terapi . Det kan vara svårt att avgöra vilken kompetens som är lämpligast för att möta dina behov, men istället för att enbart fokusera på vilken utbildning terapeuten har så är det minst lika viktigt att du känner dig bekväm med personen du väljer att träffa.
Så här skriver Barry Duncan, forskare och en av grundarna till Institute for the Study of Therapeutic Change, författare till flera böcker om effektiv psykoterapi och vad som utgör kärnan i hjälpande relationer:

Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör nästan en tredjedel av förklaringen till förändringen i psykoterapi. Inte teknik, metod eller förmåga till diagnosticering. Relationen är viktigare än allt det. Vad är då kvalitet i relationen? Duncan ger följande tips när du ska leta efter en person som kan vara ett stöd när du arbetar med motgångar och svårigheter i livet:

Lita på din magkänsla. Hur känns det i relationen? Är det en människa du trivs med eller känns det obehagligt?

Du ska känna dig förstådd, respekterad och validerad. Det betyder att den andre måste se dig som auktoriteten på ditt eget liv, det är du som är experten på dig själv.

Dina mål är de viktiga. Den andres mål får inte vara vägledande för er kontakt, utan det är vad du vill med dig själv och ditt liv som måste vara i fokus.

Relationen måste vara stöttande och uppmuntrande. Den andre måste tro på din förmåga att avgöra vad som är bäst för dig och stötta dig i ditt arbete med att övervinna hinder och motgångar.

Du får gärna kontakta mig för att undersöka om psykoterapi, samtalsstöd/handledning eller parterapi/parsamtal passar dig.

*Källa: Duncan, B. L. (2005). "What's Right With You: Debunking Dysfunction and Changing Your Life". HCI

Philip Bäckmo

Integrativ psykoterapihandledning

Om du söker en handledare som värdesätter ett integrativt förhållningssätt, med fokus på alliansens betydelse för effektiv handledning och psykoterapi, så kanske jag är ett lämpligt alternativ för dig/er. Jag handleder också arbetslag inom olika yrken.

Mitt arbete är grundat i en pluralistisk hållning där jag utgår från att samtliga terapiformer har något värdefullt att bidra med och att klienter behöver olika saker vid olika tillfällen. Anledningen är att komplexiteten i människan aldrig kan rymmas inom enskilda teoretiska ramar. Olika perspektiv belyser skilda fenomen och kompletterar varandra. Mest fördjupad kunskap har jag dock inom relationell psykoterapi samt inom existentiella och transpersonella perspektiv. Den relationella psykoterapin har en integrativ karaktär och är relativt metodneutral i betydelsen att många olika tekniker får rum.

Flexibilitet, lyhördhet och feedback är nyckelord för mig, liksom betydelsen av att utforma gemensamma mål, vara överens om lämplig metod samt relationens centrala betydelse för effektiv psykoterapi. Den terapeutiska relationen, präglad av empati, äkthet och en positiv grundsyn, ser jag som central för meningsfull och effektiv psykoterapi.

Bra frågor för dig att reflektera över inför handledning:

Vad tänker du är viktigt för mig att veta om dig och den du är?Vilka av dina styrkor tror du att jag kommer att se och upptäcka i ditt arbete?Vilka tre saker eller områden tenderar att vara problematiska och svåra för dig?Vad tycker du är allra mest utmanande i ditt arbete? Hur tänker du att jag skulle kunna stötta dig bäst i detta?Vad har varit mest hjälpsamt för dig i tidigare handledning? Vad har inte varit hjälpsamt?Hur tar du helst emot feedback?
För att handledning ska vara effektiv så krävs en tillitsfull relation. Forskningen visar att kvaliteten på relationen utgör en betydande del av förklaringen till förändringen i olika former av samtalskontakter. Så det avgörande skälet att välja en viss handledare bör vara kvaliteten på relationen. Därför utgår jag från att du kan behöva pröva mig som handledare och att byta om du upplever att relationen inte fungerar.

Handledare utgår från olika perspektiv i sitt arbete och du ska välja mig som handledare om du värdesätter ett integrativt förhållningssätt, men söker fördjupade perspektiv på den terapeutiska relationens betydelse, samt existentiella och transpersonella frågor. Men det viktigaste jag har att erbjuda i rollen som handledare är mitt personliga engagemang och en villighet att ingå i en empatisk relation, för att därigenom bidra till fördjupad reflektion, insikt och förnyat engagemang.

Välkommen att kontakta mig för att utforska möjligheten att inleda ett samarbete.

Priser och praktisk information

För 2021 gäller följande:

Indivdualterapi 850 kr / 60 min
Parsamtal 1100 kr / 90 min

OBS Reducerat pris vid första tillfället: 600 kr för individualterapi och 800 kr för par.

Att gå i terapi kan innebära en stor investering i både tid och pengar. För att underlätta för dig att avgöra ifall du tror att du skulle ha nytta av att prata med mig är priset reducerat vid första tillfället. Vi pratar om vilka behov du har och hur vi bäst möter dessa, hur ofta vi ses och går igenom eventuella frågor du har. Du behöver inte bestämma på plats ifall du vill fortsätta utan kan fundera över det hemma och återkomma till mig (dock önskar jag av praktiska skäl besked inom tre dygn).

Intervallen på mötena kan variera, men det är vanligt att ses tätare i början för att sedan öka intervallen. Många väljer att ses varje eller varannan vecka.

För par ser ofta kontakten annorlunda ut och vi ses mer sällan. Det är inte ovanligt med att inleda med att ses varannan vecka för att sedan öka intervallen till var tredje eller fjärde vecka.

Du får gärna betala med Swish, eller via faktura. Betalning sker vid varje tillfälle för privatbetalande.

Avbokning för bokad strötid: ett dygn innan för att debitering ej skall utgå (gäller ej vid akut sjukdom).

För stående tid och en serie bokade sessioner utgår betalning om du uteblir, men jag erbjuder ersättningstid (utan kostnad) om obokade tider finns.

Företagsbetald session faktureras månadsvis. Betalning utgår för samtliga bokade tider. Ersättningstid ger om möjligt enlivt ovan.

Företagsbetald terapi : 1200 kr / 60 min

Handledning: 1400 kr / 60 min

För priser avseende konsulttjänster kontakta mig.